Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Την σημερνή περίοδο επιβάλλεται , όσο ποτέ άλλοτε , ο πολιτικός λόγος και οι πολιτικές απόψεις , να συνοδεύονται από επιχειρήματα και στοιχεία . Διαφορετικά ενισχύουν το φαινόμενο του λαϊκισμού ( τουλάχιστον ) που τόσο έχει καταδυναστεύσει την Ελληνική κοινωνία και τους φορείς εκπροσώπησης που την υπηρετούν . Έτσι λοιπόν όπως ενημερώσαμε, ήδη από το καλοκαίρι του 2014 ,  πλήρως και για όλα τα θέματα την Δημοτική αρχή που προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου του 2014 ,το ίδιο  θα  πράξουμε και  όπου αλλού απαιτηθεί.

Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό , για να αποτιμήσουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου Κοζάνης ( Δ.Κ.) πρέπει να βασιστούμε σε στοιχεία αδιαμφισβήτητα , που προκύπτουν από επίσημες αποφάσεις οργάνων , των οποίων η νομιμότητα ελέγχεται και δημοσιοποιούνται όταν λαμβάνονται .

Όσον αφορά λοιπόν την προηγούμενη Δημοτική περίοδο ( 1-1-2011 έως 31-8-2014 ) το πρώτο βήμα είναι η αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν απ΄ τον ενοποιημένο ισολογισμό έναρξης της 1-1-2011 ( 356/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ) , όπου αποτυπώνονται ενοποιημένα όλα τα οικονομικά στοιχεία των πέντε δήμων που συναποτέλεσαν τον Καλλικρατικό Δ.Κ. , μετά την επίπονη διαδικασία της απογραφής . Τα στοιχεία αυτά αν συγκριθούν με τα στοιχεία ισολογισμού που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Γ Τριμήνου 2014 με ημερομηνία 30-9-2014  , που είναι η πιο κοντινή ημερομηνία στην αλλαγή της Δημοτικής Αρχής , και εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2015 απ΄ την Οικονομική Επιτροπή , αλλά και με τα στοιχεία ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014  , θα μας επιτρέψουν να οδηγηθούμε στα σωστά συμπεράσματα .

 

Συγκεκριμένα :

 

Α) Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις του Δήμου

Την 1-1-2011 λοιπόν οι συνολικές υποχρεώσεις του Δ.Κ. για δάνεια , προμηθευτές , ασφαλιστικές εισφορές , υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κτλ ανέρχονταν στο ποσό των 32.000.352,78 ευρώ . Το αντίστοιχο ποσό στις 30-9-2014 ανέρχονταν στο ποσό των 19.527.895,55 ευρώ .

Οι απαιτήσεις του Δ.Κ. από δημότες , Δημόσιο ,διάφορους χρεώστες κτλ , καθώς και τα διαθέσιμα ήταν στις     1-1-2011 συνολικά 5.201.993,51 ευρώ , ενώ το αντίστοιχο ποσό στις 30-9-2014 είναι 16.719.023,71 ευρώ .

Συνοπτικά τα στοιχεία αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα ,

      Ημερομηνία

1-1-2011 31-12-2013 30-9-2014 Διαφορά
1 2 3 1-3
Υποχρεώσεις   (Α)  -32.000.352,78     

-21.652.530,3

 

19.527.895,5  12.472.457,23
Απαιτήσεις -Διαθέσιμα(Β)   5.201.993,51     

 16.966.758,00

 

16.719.023,71  11.517.030,20
Καθαρή θέση (Α-Β)  -26.798.359,27  -4.685.772,36  -2.808.871,8 

+23.989.487,43

Δηλαδή στις  30-09-2014 α) οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 12.472.457,23 € και οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 11.517.030,20 €  β) το υπόλοιπο των απαιτήσεων αντιστοιχεί στο 85,61% των υποχρεώσεων , που σημαίνει ότι με την είσπραξη των απαιτήσεων καλύπτονται και εξοφλούνται ισόποσες υποχρεώσεις.

 

 

Β) Ίδια και Συνολικά Κεφάλαια του Δήμου Κοζάνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2) % =(½)Χ100
31-12-2010 166.531.055,12 200.070.687,39 83,24
31-12-2013 170.628.664,15 205.538.676,69 83,01
ΔΙΑΦΟΡΑ 4.097.609,03 5.467.989,30

Την περίοδο 2010-2013  τα ίδια  και συνολικά κεφάλαια του Δήμου Κοζάνης αυξήθηκαν κατά  4.097.609,03 & 5.467.989,30 € αντίστοιχα ,  η δε σχέση αυτών παραμένει  σταθερή  στο υψηλό ποσοστό του 83%.

 

Γ) Κόστος Διοικητικής & Χρηματοοικονομικής  λειτουργίας

ΧΡΗΣΗ 2011 2012    2013 Μείωση %
Κόστος Διοικ 3.303.128,44 3.225.806,15 2.230.888,93 -32,46
Χρημ 1.073.446,73  

753.733,87

 

 

587.220,82

 

  -45,29

Οι μειώσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, καθώς απελευθέρωσαν πόρους υπέρ άλλων σκοπών.

 

Δ) Αποτελέσματα Χρήσης

Ημερομηνία Ισολογισμού 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013
 

(555.935,75)

 

(36.586,52)

 

2.726.451,02

Αποτέλεσμα
ΖΗΜΙΑ ΖΗΜΙΑ ΚΕΡΔΗ

 

 

Συμπερασματικά λοιπόν , τους 44 μήνες της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου κατά την οποία :

* οι χρηματοδοτήσεις της αυτοδιοίκησης απ΄ το Κράτος περικόπηκαν κατά 65% , αναγκάζοντάς την να λειτουργεί σ΄ ένα ασφυκτικό πλαίσιο ,

* η υπερφορολόγηση των πολιτών τους ανάγκασε να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς Δημόσιο , Δήμους , τράπεζες , ΔΕΗ , ΔΕΥΑΚ κτλ ,

* οι ρυθμίσεις οφειλών που νομοθέτησε η Κυβέρνηση και άτολμες ήταν , και καθυστέρησαν σημαντικά ,

* δεν έχουμε αυξήσει κανένα συντελεστή δημοτικού τέλους

 

στον Δήμο Κοζάνης :

* αξιοποιήσαμε τα παρακρατηθέντα ( οφειλές του Κράτους προς την Αυτοδιοίκηση πριν το 2010 ) και τα συμψηφίσαμε με υποχρεώσεις προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ,

* αξιοποιήσαμε τα ληξιπρόθεσμα ( μη επιστρεπτέοι πόροι ) αντλώντας 6.830.000 ευρώ , που διοχετεύτηκαν στην τοπική αγορά ,

* με λελογισμένη διαχείριση και αποφεύγοντας τις μη απολύτως αναγκαίες δαπάνες ,

* διεκδικώντας και απαιτώντας από το Κράτος αυτά που δικαιούμασταν ,

Καταφέραμε: 

α) να βελτιώσουμε την σχέση υποχρεώσεων –απαιτήσεων του Δ.Κ. κατά +23.989.487,43 € , ενώ απ΄ τις απομένουσες υποχρεώσεις του , το 85% είναι είτε εξασφαλισμένο απ΄ τα παρακρατηθέντα , είτε αφορά δανεισμό που αποπληρώνεται σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες .

β) να βελτιώσουμε την καθαρή οικονομική θέση του Δ.Κ κατά  4.097.609,03 € , που σημαίνει αύξηση της οικονομικής του ισχύος.

γ) να μειώσουμε το κόστος διοικητικής λειτουργίας του Δ.Κ.  σε μια τριετία κατά 32,50%   περίπου (1.070.000,00 €)  και το κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας κατά   45 % περίπου (486.000 €).

δ) να αναστρέψουμε από  αρνητική τη σχέση των εσόδων εξόδων των δυο πρώτων χρήσεων σε θετική το 2013 με εμφάνιση κέρδους ( πλεονάσματος) 2.726.451,02 € , το οποίο χρησιμοποιήθηκε κυρίως  για τη αποπληρωμή και μείωση  των υποχρεώσεων. Ενώ και για τη χρήση του 2014 το αποτέλεσμα χρήσης αναμένεται να είναι θετικό.

Είναι φανερό πως πίσω απ΄ τους 5 – 6 αριθμούς κρύβεται μια μεγάλη και επίπονη προσπάθεια . Ταυτόχρονα αδικείται το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε γιατί μια σειρά από υποχρεώσεις είτε δεν αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό έναρξης λόγω των σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων , και επισημάνθηκαν και συμπληρώθηκαν εκ των υστέρων , είτε γιατί προέκυψαν μετά από δικαστικές αποφάσεις (και δεν ήταν λίγες) , και προστέθηκαν και αυτές στις υποχρεώσεις .

Προφανώς και δεν ισχυριζόμαστε  πως  μετατρέψαμε την οικονομική κατάσταση του Δ.Κ. σε  «ειδυλλιακή». Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα και αντιξοότητες στην οικονομική λειτουργία που πρέπει να αντιμετωπιστούν.  Eίναι  όμως πέρα από εμφανές ότι η οικονομική κατάσταση στην 44μηνη δημοτική περίοδο έχει βελτιωθεί σημαντικά , ως αποτέλεσμα της πολιτικής που σχεδιάσαμε και  ασκήσαμε σε όλη τη διάρκεια της , μέσα σε ένα πολύ δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, αλλά και ως αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε και των  «ευκαιριών» που αξιοποιήσαμε.

Εννοείται πως η βελτίωση των οικονομικών του Δήμου πρέπει να  είναι  μια διαρκής προσπάθεια. Γι αυτό το σκοπό συμβάλλαμε  ήδη  και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε και στο μέλλον. Εξ άλλου, παρά τις επιφυλάξεις μας  σε επιμέρους θέματα, ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2015 .

Τέλος επειδή κάποιοι αρέσκονται και επιμένουν να ασχολούνται (επιλεκτικά πάντα) με τις αιτίες δημιουργίας των οικονομικών υποχρεώσεων στην προ-καλλικρατική περίοδο της αυτοδιοίκησης και σε υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν 5 , 10 ή και 15 χρόνια παλαιότερα , είναι φανερό πως πρέπει να ανατρέξουν και να απευθυνθούν στις κατά καιρούς Δημοτικές Αρχές , για όσους βέβαια Δήμους είχαν οικονομικές υποχρεώσεις .Βέβαια στη διάθεσή τους και τα επί μέρους για κάθε Δήμο οικονομικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του Δήμου, που πρέπει να εμπλουτίζεται και με τα νεότερα στοιχεία .

Επειδή όμως μερικοί από εμάς , του συνδυασμού της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, προερχόμαστε απ΄ τον προ-καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης , πέρα απ΄ τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία θέλουμε να τους ενημερώσουμε και για μια σειρά από αγορές και απαλλοτριώσεις , την ίδια περίοδο που και προβλήματα έλυσαν και την περιουσία του Δήμου αύξησαν. ΚΤΕΛ , αρχοντικό Βαμβακά , οικόπεδο νέας Βιβλιοθήκης, αρχοντικό Φασούλα , δρόμος Κασλά , νέα σφαγεία (οικόπεδο και ίδια συμμετοχή) ,κτίριο Χριστοφορίδη , και δεκάδες άλλες απαλλοτριώσεις και διανοίξεις δρόμων στην πόλη και στα δημοτικά διαμερίσματα , είναι μερικά απ΄ αυτά. Σε κάθε βέβαια περίπτωση είμαι βέβαιος πως την αναγκαία ενημέρωση και όλες τις πληροφορίες μπορούν να τους τις δώσουν οι σύντροφοι και υποστηρικτές τους που μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 συμμετείχαν ενεργά στην Δημοτική Αρχή της Κοζάνης.

Σήμερα  (15 μήνες  μετά την  ανάληψη  των  καθηκόντων  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής) ακόμη  γίνονται  επισημάνσεις  και  διαπιστώσεις.

Η  λογική  ότι  φταίει  το  κεντρικό  κράτος και  οι  επί  χρόνια  προηγούμενες Δημοτικές αρχές αποτελεί  άλλοθι σε  όλα.

Πολλές φορές  μάλιστα  είναι  και  η δικαιολογία  για ό,τι κάνουν και  τις  περισσότερες φορές, για  ό,τι  δεν  τολμούν  να  αποφασίσουν  να  κάνουν.

Κύριοι που  βρίσκεστε  στο  τιμόνι  του  Δήμου  αυτήν  την δημοτική περίοδο , οι πολίτες περιμένουν  από  εσάς  να  δώσετε  το στίγμα σας και  γενικά  το  όραμά σας για  τα  επόμενα  χρόνια. Η ενασχόληση  με  την  καθημερινότητα δεν  απαγορεύει  τον  σχεδιασμό  και  τον  προγραμματισμό  για  τον  τόπο μας.

Η  μέχρι  σήμερα  τακτική  σας , γιατί  στρατηγική  δεν  φαίνεται  να  έχετε, ανακυκλώνει  την  οικονομική  ασφυξία  και  δεν  δίνει  καμία προοπτική (δεν  φαίνεται τουλάχιστον ακόμη), οδηγώντας συνεχώς  σε  μαρασμό  και ύφεση όλο τον Δήμο.

Παρουσιάστε την πολιτική σας θέση   σας  για  το  που  θέλετε  να  οδηγήσετε  τον καλλικρατικό Δήμο  Κοζάνης και  αφήστε  την διαπίστωση για το πόσο δύσκολα  είναι  τα  πράγματα.             Πολύ  δύσκολα , φίλοι της  συμπολίτευσης , ήταν  και εχθές. Και το ξέρατε! Και όταν αναλάβατε, και πολύ περισσότερο όταν με περισσή ευκολία υπονοούσατε άλλες λύσεις. Τολμήστε και  εσείς σήμερα και  αφήστε τους  συμπολίτες μας να κρίνουν  την  επόμενη  περίοδο.

Κατά την προηγούμενη  Δημοτική  περίοδο επιτελέστηκε  ένα έργο, σχεδιάστηκαν και εξασφαλίστηκαν  χρηματοδοτήσεις για πολλά, ίσως με κάποιες παραλήψεις  και  λάθη. Όμως η  Δημοτική  Αρχή  άφησε  το  στίγμα της. Σήμερα  εσείς καλείστε να  δώσετε  τον  δικό  σας προσανατολισμό και  προγραμματισμό για  το  αύριο αυτού  εδώ  του  τόπου.

Επιτέλους  διοικήστε, γιατί ο Δήμος  Κοζάνης έχει  παρελθόν, έχει παρόν, αλλά  για  μας  της  ΕΝΟΤΗΤΑΣ έχει  και  μέλλον, και  για  αυτό  θα  προσπαθήσουμε πάρα πολύ , ιδιαίτερα  στα  δύσκολα χρόνια  που  διανύουμε.

17.11.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ