Αυτοδιοικητικό Κίνημα: Πρόταση Νόμου της Κυβέρνησης για επιπλέον διόγκωση του Κεντρικού Κράτους

Είχαμε ακούσει ότι μειώθηκαν τα Yπουργεία για λόγους επιχειρησιακής αναβάθμισης, καθώς και για λόγους περικοπής δαπανών λόγω της κρίσης. Κάποιοι τα επικρότησαν, κάποιοι τα ξέχασαν, αλλά τώρα ήρθε η ώρα της εφαρμογής.

Η νομοθετική αποκάλυψη, δηλαδή.

Στο κατατεθέν νομοσχέδιο “για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης“, όπως επικοινωνιακά προβάλλεται, λίγοι θα έχουν παρατηρήσει ότι, εκτός από τα πέντε (5), μόνο, άρθρα για την κρίση, περιλαμβάνονται είκοσι τρία (23) άρθρα για την “Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων“, τα οποία, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά τη δημιουργία δύο νέων – πρόσθετων στους υφιστάμενους – θεσμών.

Πρόκειται για τον εθελοντή ειδικό σύμβουλο Υπουργών, που είναι μεν άμισθος αλλάλαμβάνει οδοιπορικά, και το θεσμό του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Παρατηρώντας τις διατυπώσεις για το κόστος τους (όπως αναγράφονται στην κατατεθείσα στη Βουλή Έκθεση του Γ.Λ.Κ.), συνάγουμε ότι, εάν απλά αντικαθίσταντο αυτές οι δύο “ιδέες” – που λειτουργούν σαφώς υπέρ της διόγκωσης του κυβερνητικού σχήματος και σπαταλούν μέρος εξοικονομήσεων, άλλων διατάξεων του ίδιου νομοσχεδίου – θα μπορούσαν άμεσα και δημοσιονομικά ισοδύναμα να αποκατασταθούν δύο βασικές θεσμικές αδικίες εις βάρος των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, που έχουμε μετ’ επιτάσεως προβάλει και διεκδικήσει ως Κ.Ε.Δ.Ε. 

Ας δούμε εν συντομία πόσο απλό και άμεσο μπορεί να είναι, εάν βεβαίως υπάρξει σχετική βούληση.

 

Ι)      Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι στα Γραφεία της Κυβέρνησης επιτρέπεται η πρόσληψη ειδικών συμβούλων, καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών τους.  Για την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων τους, η Έκθεση του Γ.Λ.Κ., αναφέρει ότι «το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά». Διαπίστωση προφανής, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν έκρινε σκόπιμο να προβλέψει ανώτατο αριθμό εθελοντών ανά Γραφείο και δεν διασαφηνίζει από τι θα συνίσταται η σχετική δαπάνη.

        Η παράταξή μας, το Αυτοδιοικητικό Κίνημα, δεν αντιλαμβάνεται γιατί το Κεντρικό Κράτος μπορεί να ξοδεύει  χρήματα για τα οδοιπορικά, του απεριόριστου μάλιστα αριθμού, των επιπλέον κυβερνητικών συμβούλων και δεν μπορεί να τα διαθέσει για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης  των δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων.  Οδοιπορικά που μνημονιακή διάταξη κατάργησε.  Και που, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε ως Κ.Ε.Δ.Ε. επισημάνει, προκαλεί μείζον ζήτημα λειτουργίας της άμεσης δημοκρατίας. Γιατί σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, ειδικά σε Δήμους της επαρχίας, και πολλών νήσων, όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι πολλοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που αντικειμενικά αδυνατούν κάθε φορά να καλύπτουν το κόστος διάνυσης μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων και δεν το πράττουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή και ποιοτική λειτουργία των συλλογικών μας οργάνων.

  • Προτείνουμε να αντικατασταθεί άμεσα, με νομοτεχνική βελτίωση στο κατατεθέν σχέδιο νόμου, η παρ.2 του άρθρου 24 αυτού.   Αντί να σπαταλώνται οδοιπορικά έξοδα για απεριόριστο αριθμό εθελοντών συνεργατών των Υπουργικών Γραφείων, να επανέλθει άμεσα η αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και της οικονομικής επιτροπής και της ποιότητας ζωής, με σχετική τροποποίηση της περ.4 της υποπαρ.Γ1 του ν.4093/2012.

        Οδοιπορικά τα μεν, οδοιπορικά τα δε, μόνο που τα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας είναι ασυγκρίτως υπέρτερης σπουδαιότητας, από τις πρόσθετες συμβουλές που χρειάζονται οι υπουργοί.

 

ΙΙ)      Επόμενος νέος θεσμός “ο Αναπληρωτής Γ.Γ.”.  Ένας Αναπληρωτής Γ..Γ σε κάθε Υπουργείο, αλλά σε αυτά που προέκυψαν προσφάτως από συνένωση θα είναι τόσοι οι Αναπληρωτές Γ.Γ. όσα τα συνενωθέντα  Υπουργεία. Δηλαδή νέοι αξιωματούχοι, επιπλέον, των ήδη προβλεπομένων Γ.Γ.

Η Έκθεση του ΓΛΚ  προβλέπει δαπάνη 1.500.000,00 ευρώ για την αμοιβή αυτών, του προσωπικού που θα τους συνεπικουρεί και τα λειτουργικά έξοδα των Γραφείων τους.  Επιπλέον εφάπαξ δαπάνη ύψους 205.000,00 περίπου για την προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.  Ενώ συμπληρώνει ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων το κόστος για την αμοιβή των διοικητικών υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα Γραφεία τους, εφόσον αυτοί θα προέρχονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπροσθέτως, και με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, αυξάνονται κυβερνητικές θέσεις, όπως με το άρθρο 21 που αίρει τον περιορισμό στο συνολικό αριθμό Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών σε κάθε Υπουργείο (με το Γ.Λ.Κ. και σε αυτή την περίπτωση να μην είναι σε θέση να υπολογίσει τη δαπάνη), τη σύσταση δύο νέων Γενικών Γραμματειών, τη σύσταση θέσεων στα Γραφεία των Υπουργών Επικρατείας κλπ.

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα εισηγείται ότι, αντί να εισαχθούν επιπλέον γραφεία στο κυβερνητικό σχήμα, θα μπορούσε ισοδύναμα να καταργηθεί η απαράδεκτη πρόβλεψη περί ύπαρξης αμίσθων Αντιδημάρχων, που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ισονομίας και λειτουργίας, ιδίως στους μικρούς και μέσου μεγέθους Δήμους .  Η άνιση και αυθαίρετη διάκριση των Αντιδημάρχων σε δικαιούμενους και μη αντιμισθίας, αποτελεί επίσης, έλλειψη σεβασμού προς τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που καλούνται καθημερινά να υπηρετούν την κοινωνία στον τομέα ευθύνης που τους έχει ανατεθεί, καταθέτοντας υλικά, σωματικά και ψυχικά, ειδικά σε Δήμους με μεγάλη έκταση και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.  Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. έχει επανειλημμένα, και στο παρελθόν και προσφάτως, θέσει το ζήτημα, που για πραγματικά ελάχιστο κόστος, προσβάλλει την Αυτοδιοίκηση.

Τώρα είναι η ώρα να λυθεί.

  • Προτείνουμε άμεσα, με νομοτεχνική βελτίωση κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, να αντικατασταθεί το άρθρο 22 του κατατεθέντος νομοσχεδίου με τη σχετική τροποποίηση της παρ.1 του αρ.92 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

Είναι γνωστό ότι η Αυτοδιοίκηση εκλαμβάνεται διαχρονικά τις περισσότερες φορές από τον νομοθέτη, ως ουραγός των κρατικών προτεραιοτήτων.  Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα θα συνεχίσει να προσπαθεί, ώστε να συμβάλει θετικά, όχι μόνο προβάλλοντας θεωρητικές διεκδικήσεις, αλλά προτείνοντας για κάθε πρόβλημα, θεμελιωμένες, απτές ενέργειες, που να μπορούν να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα, άμεσα και πρακτικά.

Το νομοσχέδιο είναι στη Βουλή με δύο διατάξεις που, δεδομένης της δημοσιονομικής συγκυρίας, φαντάζουν περιττές και ασκόπως σπάταλες.  Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για την Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει αυτή την ευκαιρία για την αποκατάσταση των δύο θεσμικών αδικιών εις βάρος της, αλλά και το κεντρικό κράτος να επιλέξει συνέπεια λόγων και έργων ή για μία ακόμη φορά να αυτοδιαψευστεί.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ    

 

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

             ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

11.03.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ