Ερώτηση για τις προτάσεις του Δήμου Κοζάνης, της ΔΕΥΑΚ και της ΔΕΠΕΠΟΚ για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σε συνέχεια του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την νεα προγραμματική περίοδο , και ειδικότερα του άρθρου 19  και της σχετικής Εγκυκλίου για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 (η υπ. αριθμ. πρωτ. 32030/ΕΥΣΑΑ 798/20-03-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ) 2014-2020 ζητήθηκε στις 24/4/2015 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η αποστολή προτάσεων με το «Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης» μέχρι        12/5/2015 προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των προσκλήσεων από πλευράς διαχειριστικής αρχής (δηλαδή να προηγηθούν οι προσκλήσεις προς εκείνα τα μέτρα που έχουν ώριμα έργα).

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις προτάσεις  που εστάλησαν και με ποια προτεραιότητα.

                                                           Κοζάνη    22 – 5 – 2015

22.05.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ