Αποδεκτή η πρόταση του Αυτοδιοικητικού Κινήματος για θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία που κατετέθη την 13η/3/15 ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας για αναστολή της έναρξης ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταξή μας, με αναλυτική παρέμβασή της στις 2.3.15 είχε επισημάνει τα μείζονα προβλήματα που δημιουργούνταν με την έναρξη ισχύος, από την 1η.3.15, του νέου θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, δηλαδή του Μέρους Β’ (άρθρα 14-201) του ν.4281/2014, ζητώντας την αναστολή της με τροποποίηση του αρ.201 του εν λόγω νόμου.  Πράγματι, στην τροπολογία που κατετέθη χθες περιλαμβάνεται η τροποποίηση που προτείναμε και δίδεται μάλιστα δεκάμηνη αναστολή της έναρξης ισχύος.

Επιπλέον, θεωρούμε θετικό ότι ικανοποιείται και το έτερο αίτημα μας, που συνίστατο στην “αποσαφήνιση εκ μέρους της νέας πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων της συμβατότητας των προγραμματικών κυβερνητικών εξαγγελιών περί τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου προμηθειών στους Ο.Τ.Α. με το πλαίσιο που ξεκίνησε να ισχύει”.  Η Κυβέρνηση, στην αιτιολογική έκθεση, διευκρινίζει ρητά ότι προχωρά στην αναστολή, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος επεξεργασίας και διαβούλευσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου.  Η αποσαφήνιση είναι σημαντική, ώστε ως Κ.Ε.Δ.Ε. να προετοιμάσουμε εγκαίρως τη συμβολή μας στη σχετική διαβούλευση, προτείνοντας ένα διαφανές, λειτουργικό, γραφειοκρατικά απαλλαγμένο και κατανοητό, σύστημα δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόσιμο από ΌΛΟΥΣ τους ΟΤΑ.

Δεδομένων των ανωτέρω και προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο η Αυτοδιοίκηση να βρεθεί ξανά στο μέλλον σε παρόμοιες δυσχερείς καταστάσεις όπως της 1ης.3.15, υπενθυμίζουμε τις λοιπές επισημάνσεις που έθετε η παρέμβασή μας, δηλαδή ότι είναι απαραίτητη:

  • ηδιαβούλευση της νέας πολιτικής ηγεσίας με την Κ.Ε.Δ.Ε., πριν τη σχετική νομοθετική τροποποίηση.
  • ηεκπαίδευση των Δήμων επί των νέων νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων, που θα πρέπει να προηγηθεί εγκαίρως της έναρξης εφαρμογής τους και να είναι αναλυτική, εστιάζοντας στην πρακτική εφαρμογή.
  • η έγκαιρη πρόβλεψη και λειτουργία ενός συστήματοςδιαρκούς επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων μας για το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως με διαρκή λειτουργία εξειδικευμένου help desk στις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, με συνδρομή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της ΕΕΤΑΑ ή/και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Επιπλέον, ειδικότερα επί της κατατεθείσας τροπολογίας, θα μπορούσε επίσης να προταθεί η εξέταση ενδεχόμενης αναγκαιότητας να προστεθεί πρόβλεψη για τη διευθέτηση ενεργειών που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφαρμόζοντας είτε το νέο είτε (εκ παραδρομής, λόγω της πολυπλοκότητας και της μη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, που είχαμε επισημάνει) το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, κατά το μεσοδιάστημα από την 1η.3.15 και μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης περί αναστολής.

 

Περαιτέρω, παραμένοντας στην ίδια θεματική, είναι σημαντικό να επαναληφθεί  το αίτημα που έχουμε από καιρό θέσει στο πλαίσιο της Κ.Ε.Δ.Ε., για την αναστολή της έναρξης χρήσης του “Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), που μπορεί να γίνει αμέσως με υπουργική απόφαση. Η μέγιστη δυνατή ενίσχυση της διαφάνειας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ηλεκτρονικοποίηση διοικητικών διαδικασιών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Αυτοδιοικητικού Κινήματος.  Έχουμε, όμως, αναλυτικά τονίσει τα πλείστα πρακτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την, άνευ επαρκούς εκπαίδευσης, υποχρεωτική εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος, αμφιλεγόμενης επιχειρησιακής πληρότητας, σε Δήμους αποψιλωμένους από επιστημονικό προσωπικό.

Η Απόφαση του Υπουργού “Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού” που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 10η.3.15 (330 Β’) και μεταθέτει την ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του “Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων της Γενικής Κυβέρνησης, κινείται σε θετική κατεύθυνση.  Προς άρση, όμως, των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν ιδίως οι μικροί Δήμοι και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των αρμόδιων δημοτικών Υπηρεσιών, έχουμε τονίσει πως για την Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη, μέχρι την πλήρωση των προϋποθέσεων που η πράξη έχει αναδείξει, η μετάθεση της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έναρξης ισχύος της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για κάθε υπαγόμενο είδος συμβάσεων, ως 31-12-2015, ώστε να υπάρχει από 1-1-2016 καθολική υποχρεωτική έναρξη για όλους και για όλα.

Πρακτικά και μετά την ψήφιση της τροπολογίας ως έχει κατατεθεί, η κατάσταση και καθ΄όσον μας αφορά, θα διαμορφωθεί ως εξής:

1)    Το γενικό νομικό καθεστώς για τα έργα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες, παραμένει το ίδιο, που εφαρμόζαμε πριν την  1η-3-2015.

2)    Αν δεν εκδοθεί υπουργική απόφαση εξακολουθούμε να είμαστε υποχρεωμένοι, για προμήθειες και υπηρεσίες και για ποσά πάνω από 60.000 €, να κάνουμε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

3)    Εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μελετών, με αμοιβή ως το 30% των αμοιβών του πτυχίου Ά τάξης, καθώς αναστέλλεται η κατάργηση της παρ. 3 του αρ. 209, του ν. 3463/2006.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

20.03.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ